Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2023

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Z dniem 6 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która wprowadza nowy model pozasądowego rekompensowania szkód powstałych w wyniku zdarzeń medycznych. Ustawa przewiduje likwidację dotychczas funkcjonujących wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Kompetencję do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego otrzymał Rzecznik Praw Pacjenta przy wsparciu Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Do zadań Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego należy wydawanie w toku postępowania opinii w przedmiocie wystąpienia zdarzenia medycznego i jego skutków. Po zasięgnięciu opinii Zespołu, Rzecznik Praw Pacjenta rozstrzygnie sprawę w drodze decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie kompensacyjne i ustalającej jego wysokość albo odmawiającej przyznania świadczenia . Od decyzji Rzecznika przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczego do spraw Ś