Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2021

Forma oświadczenia woli

  Sporządziliśmy dla naszego klienta umowę najmu powierzchni użytkowej. Umowa zawarta została na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W treści umowy zastrzeżona została forma czynności prawnej poprzez zapis, że rozwiązanie umowy najmu może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za równorzędną z formą pisemną uznano formę elektroniczną dokumentu. Najemca przesłał naszemu klientowi wiadomość MMS zawierającą zdjęcie pisma wypowiadającego zawartą umowę najmu.   Czy MMS ze zdjęciem wypowiedzenia umowy najmu jest skuteczne w świetle zawartej umowy najmu oraz obowiązujących zapisów kodeksu cywilnego?   Zgodnie z treścią art. 78 kodeksu cywilnego do zachowania formy pisemnej dokumentu niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie zawierającym treść oświadczenia woli. Natomiast zgodnie z treścią art. 78.1 § 1 kodeksu cywilnego dla zachowania formy elektroni

Orientacja seksualna rodzica nie może być podstawą do odebrania mu lub ograniczenia jego praw rodzicielskich

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, wyrokiem z dnia 16 września 2021 r. (skarga nr 20741/10) uznał, iż związek matki dziecka z inna kobietą nie może być powodem odebrania jej prawa do opieki nad dziećmi i ograniczeniem jej praw rodzicielskich. Takie postępowanie sądu rodzinnego stanowi dyskryminację ze względu na orientację seksualną i naruszenie prawa matki i dziecka do poszanowania życia rodzinnego.   ETPC uznał, iż "orientacja seksualna rodzica nie może stanowić przedmiotu deliberacji przed sądem opiekuńczym. Podstawą rozstrzygnięcia sądu opiekuńczego mogą być wyłącznie kompetencje wychowawcze rodzica oraz jakość opieki i wychowania zapewnianych dziecku, a nie płeć partnera rodzica w jego aktualnym związku". Sądy rodzinne koncentrując się na życiu seksualnym matki dzieci, jej związku z inną kobietą i na tej podstawie decydując o prawie do opieki nad małoletnimi dziećmi, dopuściły się naruszenia art. 14 w zw. z art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zdan

Sprzedaż konia

Realizując marzenie o posiadaniu własnego konia nie należy zapominać o dobrze sporządzonej umowie sprzedaży. W obrocie prawnym końmi nadal funkcjonuje pojęcie "wad głównych" lub "wad zwrotnych" a strony korzystają z nieaktualnych wzorów umów. Pojęcie "wad głównych" wprowadzone zostało do obrotu prawnego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 7 października 1966 r. w sprawie odpowiedzialności sprzedawców za wady główne niektórych gatunków zwierząt. Zgodnie z tym rozporządzeniem kupujący konia, w przypadku ujawnienia się wad głównych w terminie 15/ 30 dni od daty wydania konia, miał roszczenie o zwrot uiszczonej ceny nabycia zwierzęcia. Do wad głównych koni zaliczane były: łykowatość, dychawica świszcząca, wartogłowienie, przewlekłe schorzenie wewnętrznych części oka powstałe na tle nieurazowym. Wskazane powyżej rozporządzenie uchylone zostało ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i przestało obowiązywać z dniem 25 grudnia 2014