Przejdź do głównej zawartości

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Z dniem 6 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która wprowadza nowy model pozasądowego rekompensowania szkód powstałych w wyniku zdarzeń medycznych. Ustawa przewiduje likwidację dotychczas funkcjonujących wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Kompetencję do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego otrzymał Rzecznik Praw Pacjenta przy wsparciu Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Do zadań Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego należy wydawanie w toku postępowania opinii w przedmiocie wystąpienia zdarzenia medycznego i jego skutków. Po zasięgnięciu opinii Zespołu, Rzecznik Praw Pacjenta rozstrzygnie sprawę w drodze decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie kompensacyjne i ustalającej jego wysokość albo odmawiającej przyznania świadczenia . Od decyzji Rzecznika przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczego do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Podstawowym warunkiem powstania prawa do ubiegania się o świadczenie kompensacyjne jest zajście zdarzenia medycznego. Przepisy ustawy modyfikują definicję zdarzenia medycznego, które będzie rozumiane jako zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielania bądź zaniechania udzielani świadczenia medycznego:
- zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
- uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta
którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualna wiedzą medyczną

Ustawa prowadziła przedziały kwotowe, w granicach których ustalana będzie wysokość świadczenia kompensacyjnego, wynoszące w odniesieniu do jednego wnioskodawcy z tytułu jednego zdarzenia medycznego:
- w przypadku zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym od 2.000 do 200.000 zł,
- w przypadku uszkodzenia ciała kub rozstroju zdrowia od 2.000 do 2000,000
- śmierci pacjenta - od 20.000 do 100.000.
Świadczenie ma być waloryzowane każdego roku.

Nowelizacja ustawy zmieniła krąg osób uprawnionych do złożenia wniosku o świadczenie kompensacyjne. Wniosek złożyć może, po śmierci pacjenta, krewny pierwszego stopnia, niepozostający w separacji małżonek, pozostający w stosunku przysposobienia oraz osoba pozostająca z pacjentem we wspólnym pożyciu.

Po ustaleniu przez Rzecznika Praw Pacjenta wysokości świadczenia kompensacyjnego, w terminie 30 dni od uprawomocnienia się decyzji, wnioskodawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przyjęciu świadczenia kompensacyjnego albo o rezygnacji ze świadczenia. Złożenie oświadczenia o przyjęciu świadczenia ustawa zrównuje ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń odszkodowawczych, o rentę oraz zadośćuczynienie pieniężne mogących wynikać ze zdarzenia medycznego.

Wprowadzony nowelizacją ustawy nowy model dochodzenia roszczeń z tytułu zdarzenia medycznego, zgodnie z wolą ustawodawcy, ma mieć charakter alternatywny do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej. Postępowanie nie może być prowadzone jeżeli sprawa została już prawomocnie osądzona przez sąd cywilny albo jest w toku.


 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

UMOWA SPRZEDAŻY KONIA

Z dniem 1 stycznia 2023 r. istotnie zmieniły się zasady regulujące kwestie sprzedaży koni, w szczególności zasady odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedane zwierzę. Aktualnie sprzedawca konia ponosi względem kupującego odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (koń na gruncie prawa cywilnego traktowany jest jak rzecz ruchoma). Wada rzeczy sprzedanej polega na jej niezgodności z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli: 1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności sprawy, 2) nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca, 3) nie nadaje się do celu oznaczonego w umowie lub wynikającego z okoliczności jej zawarcia. Sprzedający odpowiada względem kupującego jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania konia kupującemu. Kupujący może wówczas żądać obniżenia ceny nabycia, a gdy wada jest istotna, może również odstąpić od umowy i żądać zwrotu uiszczonej ceny n

Potrącenie należności alimentacyjnych

Zgodnie z treścią art. 498 i 499 kodeksu cywilnego jeżeli dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami a przedmiotem obu wierzytelnością są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku, wierzytelności te są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym, każda z tych osób może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Skutkiem potrącenia jest umorzenie potrącanych wierzytelności wzajemnie do wysokości wierzytelności niższej. Z możliwości uregulowanej przepisami art. 498 kodeksu cywilnego skorzystała Klientka naszej Kancelarii. Nasza Klientka uprawniona była do alimentów orzeczonych wyrokiem rozwodowym od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Były mąż nie wywiązywał się z nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego. W związku z powyższym wszczęto zostało i prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne. Komorni

Wojna jako siła wyższa

W dniu 24 lutego 2022 r. obudziliśmy się w zupełnie nowej rzeczywistości. Inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz sankcję nałożone na Rosję przez kraje europejskie i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej doprowadziły do znacznego wzrostu cen m.in. paliw płynnych. Do naszej Kancelarii zwrócili się przedsiębiorcy z branży transportowej, którzy w trzecim kwartale 2021 r. zawarli umowy o świadczenie usług w trybie zamówień publicznych. W obecnej sytuacji realizacja umów na warunkach cenowych określonych pod koniec 2021 r. wiąże się z powstaniem rażącej straty po stronie Wykonawcy. Należy jednocześnie podkreślić, że w większości przypadków umowy zawierane z Zamawiającym, w trybie zamówień publicznych, nie zawierały regulacji umożliwiających reakcję stron na dynamikę cen surowców czy też pojawieniem się problemów logistycznych m.in. związanych z odpływem pracowników ukraińskich. Ponadto umowy zawierały elementy zabezpieczające Zamawiających przed przedterminowym rozwiązaniem umowy w posta