Przejdź do głównej zawartości

Posty

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Z dniem 6 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która wprowadza nowy model pozasądowego rekompensowania szkód powstałych w wyniku zdarzeń medycznych. Ustawa przewiduje likwidację dotychczas funkcjonujących wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Kompetencję do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego otrzymał Rzecznik Praw Pacjenta przy wsparciu Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Do zadań Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego należy wydawanie w toku postępowania opinii w przedmiocie wystąpienia zdarzenia medycznego i jego skutków. Po zasięgnięciu opinii Zespołu, Rzecznik Praw Pacjenta rozstrzygnie sprawę w drodze decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie kompensacyjne i ustalającej jego wysokość albo odmawiającej przyznania świadczenia . Od decyzji Rzecznika przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczego do spraw Ś
Najnowsze posty

Pomoc prawna w jeździectwie

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Nurkowska posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej ośrodkom jeździeckim, klubom jeździeckim oraz właścicielom i posiadaczom koni w szczególności w zakresie: 1. Sporządzania, opiniowania umów sprzedaży konia, dzierżawy i współdzierżawy, 2. Sporządzania i opiniowania umów pensjonatu dla konia, 3. Sporządzania i opiniowania umów o trening konia i jeźdźca, 4. Sporządzania i opiniowania umów sposoringowych, 5. Sporządzania regulaminów ośrodków jeździeckich, szkółek jeździeckich, pensjonatów dla koni, 6. Reprezentowanie stron umowy sprzedaży konia w przypadku wystąpienia wad ukrytych i roszczeń z tytułu rękojmi, 7. Windykacja należności, 8. Reprezentowanie klientów przed sądami, organami państwa oraz w postępowaniach mediacyjnych, pojednawczych i egzekucyjnych. Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju. Zapraszam do kontaktu: radca prawna Agata Nurkowska tel. 782 976 908, e-mail: a.nurkowska@vp.pl http://kancelaria-nurkowska.com http

Zwrot konia z tytułu wad ukrytych

Do Kancelarii zgłosili się nabywcy konia z prośbą o pomoc. Po analizie stanu faktycznego zdecydowałam się na zgłoszenie wobec sprzedawcy konia roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Ze względu na fakt, iż wada była istotna i uniemożliwiała użytkowanie konia zgodnie z jego przeznaczeniem, w imieniu klientów, odstąpiłam od umowy i zażądałam zwrotu kwoty nabycia konia. Ostatecznie, jeszcze na etapie przedsądowym, strony doszły do porozumienia. Sprzedający uznał swą odpowiedzialność z tytułu wady ukrytej konia i spełnił roszczenie klienta w całości. Koń został kupiony w celach sportowych. Zgodnie z oświadczeniem sprzedawcy koń był w stałym treningu skokowym, zdrowy. Jedynym problemem była nieznaczna bolesność pleców, która miała ustąpić po "rozgrzaniu" konia. Wykonane badanie TUV potwierdziło nieznaczną tkliwość pleców, która ustępowała po "rozgrzaniu konia". Po przewiezieniu konia do docelowej stajni i rozpoczęciu treningów skokowych, koń zaczął okazywać

UMOWA SPRZEDAŻY KONIA

Z dniem 1 stycznia 2023 r. istotnie zmieniły się zasady regulujące kwestie sprzedaży koni, w szczególności zasady odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedane zwierzę. Aktualnie sprzedawca konia ponosi względem kupującego odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (koń na gruncie prawa cywilnego traktowany jest jak rzecz ruchoma). Wada rzeczy sprzedanej polega na jej niezgodności z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli: 1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności sprawy, 2) nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca, 3) nie nadaje się do celu oznaczonego w umowie lub wynikającego z okoliczności jej zawarcia. Sprzedający odpowiada względem kupującego jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania konia kupującemu. Kupujący może wówczas żądać obniżenia ceny nabycia, a gdy wada jest istotna, może również odstąpić od umowy i żądać zwrotu uiszczonej ceny n

Kary za znęcanie się nad zwierzętami

Kancelaria współpracuje z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt. W ramach ww. współpracy występowałam w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego - TOZ w Polsce Oddział w Koninie w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami. W ostatnim czasie zapadły dwa wyroki skazujące sprawców czynu znęcania się nad zwierzętami. Pierwszy z ww. wyroków zapadł w sprawie hodowli zwierząt na sprzedaż. Wyrok w pierwszej instancji wydał Sąd Rejonowy w Koninie w dniu 7 lipca 2021 r. Apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Koninie wniósł obrońca właścicieli zwierząt. w dniu 10 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Koninie utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Właściciele zwierząt uznani zostali za winnych znęcania się nad zwierzętami, tj. przestępstwa z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt. Oskarżeni skazani zostali: - odpowiednio na karę 1 roku, 10 miesięcy, 10 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszoną na

ULGA SPONSORINGOWA W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Ulga sponsoringowa wynika z art. 26ha ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18 ee ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ww. regulacjami podatnik prowadzący pozarolniczą działalność oraz osoba prawna uzyskująca przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Oznacza to, że podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów. W aspekcie praktycznym zastosowanie ulgi na wsparcie działalności sportowej da możliwość odliczenia od kosztów uzyskania przychody kwoty stanowiącej 150% poniesionych przez przedsiębiorcę

Potrącenie należności alimentacyjnych

Zgodnie z treścią art. 498 i 499 kodeksu cywilnego jeżeli dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami a przedmiotem obu wierzytelnością są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku, wierzytelności te są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym, każda z tych osób może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Skutkiem potrącenia jest umorzenie potrącanych wierzytelności wzajemnie do wysokości wierzytelności niższej. Z możliwości uregulowanej przepisami art. 498 kodeksu cywilnego skorzystała Klientka naszej Kancelarii. Nasza Klientka uprawniona była do alimentów orzeczonych wyrokiem rozwodowym od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Były mąż nie wywiązywał się z nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego. W związku z powyższym wszczęto zostało i prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne. Komorni