Przejdź do głównej zawartości

Budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę - nowelizacja ustawy Prawo budowlane.


W dniu 3 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która wprowadza możliwość budowy domów jednorodzinnych o powierzchni do 70m2 bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazał, że potrzeba wprowadzenia zmian w ww. ustawie wynika z konieczności zapewnienia prostych rozwiązań prawnych umożliwiających budowę domów jednorodzinnych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Po analizie przepisów nowelizujących ustawę Prawo budowlane rekomendowałabym jednak zachowanie daleko idącej ostrożności. Na co więc należy zwrócić uwagę?

Uproszczona procedura dotyczyć ma wolnostojących budynków o powierzchni do 70m2, posiadających maksymalnie dwie kondygnacje, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane. Budowa może być rozpoczęta od razu po dokonaniu zgłoszenia. Do zgłoszenia inwestor zobowiązany został do dołączenia projektu budowlanego oraz oświadczenia, składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, oraz oświadczenia, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, a także, że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna. Ponadto projekt budowlany musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, z decyzją o warunkach zabudowy. Starosta nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu do projektowanego zamierzenia budowlanego. Natomiast inwestor zobowiązany został do dokonania zgłoszenia rozpoczęcia budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego, który to może przeprowadzić kontrolę prowadzonej inwestycji.

Jakie ryzyka wiążą się z takim uregulowaniem?
1. Nowe przepisy przenoszą na inwestora odpowiedzialność za legalność budowy. Po zakończeniu inwestycji, inwestor zobowiązany jest zgłosić ten fakt organowi nadzoru budowlanego. Nadzór budowlany może złożyć sprzeciw do zgłoszenia. W przypadku braku kierownika budowy , inwestor będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wykonanie domu niezgodnie z planem miejscowym, sztuką budowlaną czy też niezgodnie z projektem budowlanym.
2. W przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego nieprawidłowości w prowadzonej inwestycji, inwestor może zostać zobowiązany do do przywrócenia stanu zgodnego z prawem (np. zmianę zastosowanych materiałów, zmianę lokalizacji budynku), dokonać legalizacji budynku (co wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty legalizacyjnej) lub nakazać rozbiórkę budynku (jeżeli legalizacja nie będzie możliwa).
3. Brak zatrudnienia kierownika budowy oznacza, że to inwestor przejmuje na siebie jego obowiązki i odpowiedzialność wynikającą z przepisów Prawa budowlanego. Inwestor przyjmuje więc pełną odpowiedzialność za ewentualne wady budynku.
4. Inwestor będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej
5. Na dzisiaj nie wiemy jaka będzie interpretacja pojęcia "własny użytek" domu wybudowanego zgodnie z uproszczoną procedurą. Czy inwestor będzie mógł sprzedać, wynająć lub wydzierżawić dom? Czy taka czynność będzie się wiązała z pociągnięciem inwestora do odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawy?

 


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Potrącenie należności alimentacyjnych

Zgodnie z treścią art. 498 i 499 kodeksu cywilnego jeżeli dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami a przedmiotem obu wierzytelnością są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku, wierzytelności te są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym, każda z tych osób może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Skutkiem potrącenia jest umorzenie potrącanych wierzytelności wzajemnie do wysokości wierzytelności niższej. Z możliwości uregulowanej przepisami art. 498 kodeksu cywilnego skorzystała Klientka naszej Kancelarii. Nasza Klientka uprawniona była do alimentów orzeczonych wyrokiem rozwodowym od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Były mąż nie wywiązywał się z nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego. W związku z powyższym wszczęto zostało i prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne. Komorni

Umowa pensjonatu dla konia

Mam już swojego konia i co dalej? ...   Jeżeli nie dysponujemy własną stajnią, należy wybrać dla niego ośrodek świadczący usługi pensjonatu. Poszukując właściwego ośrodka należy upewnić się czy będzie on dbać o dobrostan zwierzęcia i umożliwi mu zaspokojenie jego najbardziej podstawowych potrzeb. Na co więc zwrócić uwagę? - dobra stajnia powinna zapewnić: 1. Przestronny i czysty boks ze stałym dostępem konia do czystej wody, 2. Stały dostęp konia do paszy objętościowej (siano dobrej jakości, trawa w okresie wiosenno - letnim), 3. Duże pastwiska i padoki żeby zapewnić koniom niezbędna dawkę swobodnego ruchu, 4. Stado aby zaspokoić potrzeby społeczne koni oraz przestrzeń dla właściciela konia w postaci miejsca do przechowywania sprzętu i akcesoriów, zaplecza treningowego oraz węzła sanitarnego.   Wybraliśmy stajnię dla konia, czas zadbać o bezpieczeństwo prawne i zawrzeć stosowną umowę. Umowa o świadczenie usług pensjonatu dla konia jest umową nienazwaną czyli nieuregulowaną wprost w pr

UMOWA SPRZEDAŻY KONIA

Z dniem 1 stycznia 2023 r. istotnie zmieniły się zasady regulujące kwestie sprzedaży koni, w szczególności zasady odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedane zwierzę. Aktualnie sprzedawca konia ponosi względem kupującego odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (koń na gruncie prawa cywilnego traktowany jest jak rzecz ruchoma). Wada rzeczy sprzedanej polega na jej niezgodności z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli: 1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności sprawy, 2) nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca, 3) nie nadaje się do celu oznaczonego w umowie lub wynikającego z okoliczności jej zawarcia. Sprzedający odpowiada względem kupującego jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania konia kupującemu. Kupujący może wówczas żądać obniżenia ceny nabycia, a gdy wada jest istotna, może również odstąpić od umowy i żądać zwrotu uiszczonej ceny n