Przejdź do głównej zawartości

UMOWA SPRZEDAŻY KONIA

Z dniem 1 stycznia 2023 r. istotnie zmieniły się zasady regulujące kwestie sprzedaży koni, w szczególności zasady odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedane zwierzę. Aktualnie sprzedawca konia ponosi względem kupującego odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (koń na gruncie prawa cywilnego traktowany jest jak rzecz ruchoma). Wada rzeczy sprzedanej polega na jej niezgodności z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:
1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności sprawy,
2) nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca,
3) nie nadaje się do celu oznaczonego w umowie lub wynikającego z okoliczności jej zawarcia.

Sprzedający odpowiada względem kupującego jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania konia kupującemu. Kupujący może wówczas żądać obniżenia ceny nabycia, a gdy wada jest istotna, może również odstąpić od umowy i żądać zwrotu uiszczonej ceny nabycia. Ponadto kupujący może dochodzić od sprzedawcy odszkodowania z tytułu poniesionych nakładów na konia (koszty utrzymania, leczenia, fizjoterapii) jak i ewentualnych utraconych korzyści.

Zgodnie z ideą ustawodawcy, zmiany kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej, miały chronić kupujących przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Nowe przepisy doskonale sprawdzą się w przypadku sprzedaży rzeczy innych niż żywe zwierzęta, a w szczególności konie. Każdy bowiem kto funkcjonuje w środowisku jeździeckim zdaje sobie sprawę, że stan konia potrafi zmienić się gwałtownie i niespodziewanie.

W jaki sposób zapewnić więc bezpieczeństwo zarówno strony sprzedającej jak i kupującej? Zawrzeć precyzyjną i dostosowaną do realiów danej transakcji umowę sprzedaży.

W ramach prowadzonej Kancelarii świadczyłam pomoc prawną w zakresie sporządzenia i/lub negocjowania warunków umowy sprzedaży konia. Istotne jest precyzyjne określenie celu dla jakiego nabywany jest koń, moment przejścia ryzyka i odpowiedzialności na kującego oraz dokładne opisanie znanego sprzedawcy i kupującemu stanu zdrowia konia.

Jeżeli chcecie zabezpieczyć swoje interesy przy transakcji sprzedaży konia, zapraszam do kontaktu.

 


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Potrącenie należności alimentacyjnych

Zgodnie z treścią art. 498 i 499 kodeksu cywilnego jeżeli dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami a przedmiotem obu wierzytelnością są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku, wierzytelności te są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym, każda z tych osób może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Skutkiem potrącenia jest umorzenie potrącanych wierzytelności wzajemnie do wysokości wierzytelności niższej. Z możliwości uregulowanej przepisami art. 498 kodeksu cywilnego skorzystała Klientka naszej Kancelarii. Nasza Klientka uprawniona była do alimentów orzeczonych wyrokiem rozwodowym od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Były mąż nie wywiązywał się z nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego. W związku z powyższym wszczęto zostało i prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne. Komorni

Wojna jako siła wyższa

W dniu 24 lutego 2022 r. obudziliśmy się w zupełnie nowej rzeczywistości. Inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz sankcję nałożone na Rosję przez kraje europejskie i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej doprowadziły do znacznego wzrostu cen m.in. paliw płynnych. Do naszej Kancelarii zwrócili się przedsiębiorcy z branży transportowej, którzy w trzecim kwartale 2021 r. zawarli umowy o świadczenie usług w trybie zamówień publicznych. W obecnej sytuacji realizacja umów na warunkach cenowych określonych pod koniec 2021 r. wiąże się z powstaniem rażącej straty po stronie Wykonawcy. Należy jednocześnie podkreślić, że w większości przypadków umowy zawierane z Zamawiającym, w trybie zamówień publicznych, nie zawierały regulacji umożliwiających reakcję stron na dynamikę cen surowców czy też pojawieniem się problemów logistycznych m.in. związanych z odpływem pracowników ukraińskich. Ponadto umowy zawierały elementy zabezpieczające Zamawiających przed przedterminowym rozwiązaniem umowy w posta