Przejdź do głównej zawartości

Potrącenie należności alimentacyjnych

Zgodnie z treścią art. 498 i 499 kodeksu cywilnego jeżeli dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami a przedmiotem obu wierzytelnością są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku, wierzytelności te są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym, każda z tych osób może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Skutkiem potrącenia jest umorzenie potrącanych wierzytelności wzajemnie do wysokości wierzytelności niższej.

Z możliwości uregulowanej przepisami art. 498 kodeksu cywilnego skorzystała Klientka naszej Kancelarii. Nasza Klientka uprawniona była do alimentów orzeczonych wyrokiem rozwodowym od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Były mąż nie wywiązywał się z nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego. W związku z powyższym wszczęto zostało i prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne. Komornik egzekwował tylko część orzeczonych alimentów co powodowało, że każdego roku rosła zaległość z tytułu należności alimentacyjnych.
 
Po około pięciu latach od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, zakończone zostało postępowanie o podział majątku wspólnego Stron. W wyniku orzeczenia Sądu, nasza Klientka zobowiązana została do spłaty byłemu małżonkowi równowartości połowy wartości majątku wspólnego w pięciu równych rocznych ratach. Sąd odmówił uwzględnienia zaległości alimentacyjnej byłego męża (w wysokości na dzień orzekania) w celu obniżenia wartości jego udziału w majątku wspólnym Stron.
 
W momencie gdy zbliżał się termin płatności pierwszej raty, nasza Klientka uzyskała zaświadczenie komornika prowadzącego sprawę egzekucji należności alimentacyjnych o wysokości zadłużenia byłego męża. Nasza klientka złożyła byłemu mężowi pisemne oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wymagalnych należności do wysokości należności niższej i dopłaciła byłemu mężowi różnicę powstałą z rozliczenia. Oświadczenie zostało przesłane na adres zamieszkania byłego męża listem poleconym.
 
Były mąż nie zakwestionował dokonanego potrącenia. Wszczął jednak postępowanie egzekucyjne należnej mu raty z tytułu spłaty udziału w majątku wspólnym.
 
Sąd Rejonowy, w wyniku złożonego powództwa przeciwegzekucyjnego, potwierdził, że:
  1. Zaległość alimentacyjna może być potrącona z należnością drugiej strony z tytułu podziału majątku wspólnego. Obie wierzytelności, na dzień dokonania potrącenia, były wymagalne i możliwe do dochodzenia przed właściwymi organami,
  2. Oświadczenie o potrąceniu złożone drugiej stronie na piśmie nie musi uzyskać akceptacji drugiej strony dla swej skuteczności. Przepis art. 499 kc mówi o "oświadczeniu" jako o jednostronnej czynności prawnej,
  3. Oświadczenie wywołuje skutek z chwilą gdy dotrze do drugiej strony w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
 
W związku z powyższymi argumentami, Sąd pozbawił postanowienie o podziale majątku wspólnego wykonalności w zakresie potrąconej należności.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Umowa pensjonatu dla konia

Mam już swojego konia i co dalej? ...   Jeżeli nie dysponujemy własną stajnią, należy wybrać dla niego ośrodek świadczący usługi pensjonatu. Poszukując właściwego ośrodka należy upewnić się czy będzie on dbać o dobrostan zwierzęcia i umożliwi mu zaspokojenie jego najbardziej podstawowych potrzeb. Na co więc zwrócić uwagę? - dobra stajnia powinna zapewnić: 1. Przestronny i czysty boks ze stałym dostępem konia do czystej wody, 2. Stały dostęp konia do paszy objętościowej (siano dobrej jakości, trawa w okresie wiosenno - letnim), 3. Duże pastwiska i padoki żeby zapewnić koniom niezbędna dawkę swobodnego ruchu, 4. Stado aby zaspokoić potrzeby społeczne koni oraz przestrzeń dla właściciela konia w postaci miejsca do przechowywania sprzętu i akcesoriów, zaplecza treningowego oraz węzła sanitarnego.   Wybraliśmy stajnię dla konia, czas zadbać o bezpieczeństwo prawne i zawrzeć stosowną umowę. Umowa o świadczenie usług pensjonatu dla konia jest umową nienazwaną czyli nieuregulowaną wprost w pr

UMOWA SPRZEDAŻY KONIA

Z dniem 1 stycznia 2023 r. istotnie zmieniły się zasady regulujące kwestie sprzedaży koni, w szczególności zasady odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedane zwierzę. Aktualnie sprzedawca konia ponosi względem kupującego odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (koń na gruncie prawa cywilnego traktowany jest jak rzecz ruchoma). Wada rzeczy sprzedanej polega na jej niezgodności z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli: 1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności sprawy, 2) nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca, 3) nie nadaje się do celu oznaczonego w umowie lub wynikającego z okoliczności jej zawarcia. Sprzedający odpowiada względem kupującego jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania konia kupującemu. Kupujący może wówczas żądać obniżenia ceny nabycia, a gdy wada jest istotna, może również odstąpić od umowy i żądać zwrotu uiszczonej ceny n