Przejdź do głównej zawartości

Zwrot konia z tytułu wad ukrytych

Do Kancelarii zgłosili się nabywcy konia z prośbą o pomoc. Po analizie stanu faktycznego zdecydowałam się na zgłoszenie wobec sprzedawcy konia roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Ze względu na fakt, iż wada była istotna i uniemożliwiała użytkowanie konia zgodnie z jego przeznaczeniem, w imieniu klientów, odstąpiłam od umowy i zażądałam zwrotu kwoty nabycia konia. Ostatecznie, jeszcze na etapie przedsądowym, strony doszły do porozumienia. Sprzedający uznał swą odpowiedzialność z tytułu wady ukrytej konia i spełnił roszczenie klienta w całości.

Koń został kupiony w celach sportowych. Zgodnie z oświadczeniem sprzedawcy koń był w stałym treningu skokowym, zdrowy. Jedynym problemem była nieznaczna bolesność pleców, która miała ustąpić po "rozgrzaniu" konia. Wykonane badanie TUV potwierdziło nieznaczną tkliwość pleców, która ustępowała po "rozgrzaniu konia". Po przewiezieniu konia do docelowej stajni i rozpoczęciu treningów skokowych, koń zaczął okazywać znaczną bolesność przy każdej próbie dotknięcia jego pleców. Ból był na tyle silny, że uniemożliwiał osiodłania konia a tym bardziej jego dosiadanie. Klienci konsultowali konia z fizjoterapeutą, lekarzem ortopedą i postępowali ściśle z przekazanymi zaleceniami. Dolegliwości były jednak na tyle silne, że niechęć do pracy konia wiązała się z agresją w stosunku do jeźdźca. Koń kopał, gryzł, atakował a kiedy jeździec jej dosiadał, podejmował próby zrzucenia jeźdźca. Powyższe stanowiło realne zagrożenie dla bezpieczeństwa jeźdźca, a także jego życia i zdrowia. Stan konia całkowicie uniemożliwiał jego użytkowanie sportowe a nawet rekreacyjne.

Podstawą do zgłoszenia żądania był art. 556 kc w zw. z art. 556.1. § 1 kc, zgodnie z którym sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę. Wada występuje m.in. jeżeli rzecz sprzedana nie nadaje się do użytku oznaczonego przez strony. Zgodnie z art. 560 § 1 kc kupujący może odstąpić od umowy jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna. W przedmiotowej sprawie bez wątpienia wystąpiła wada istotna całkowicie uniemożliwiająca użytkowanie konia.


 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Potrącenie należności alimentacyjnych

Zgodnie z treścią art. 498 i 499 kodeksu cywilnego jeżeli dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami a przedmiotem obu wierzytelnością są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku, wierzytelności te są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym, każda z tych osób może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Skutkiem potrącenia jest umorzenie potrącanych wierzytelności wzajemnie do wysokości wierzytelności niższej. Z możliwości uregulowanej przepisami art. 498 kodeksu cywilnego skorzystała Klientka naszej Kancelarii. Nasza Klientka uprawniona była do alimentów orzeczonych wyrokiem rozwodowym od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Były mąż nie wywiązywał się z nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego. W związku z powyższym wszczęto zostało i prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne. Komorni

Umowa pensjonatu dla konia

Mam już swojego konia i co dalej? ...   Jeżeli nie dysponujemy własną stajnią, należy wybrać dla niego ośrodek świadczący usługi pensjonatu. Poszukując właściwego ośrodka należy upewnić się czy będzie on dbać o dobrostan zwierzęcia i umożliwi mu zaspokojenie jego najbardziej podstawowych potrzeb. Na co więc zwrócić uwagę? - dobra stajnia powinna zapewnić: 1. Przestronny i czysty boks ze stałym dostępem konia do czystej wody, 2. Stały dostęp konia do paszy objętościowej (siano dobrej jakości, trawa w okresie wiosenno - letnim), 3. Duże pastwiska i padoki żeby zapewnić koniom niezbędna dawkę swobodnego ruchu, 4. Stado aby zaspokoić potrzeby społeczne koni oraz przestrzeń dla właściciela konia w postaci miejsca do przechowywania sprzętu i akcesoriów, zaplecza treningowego oraz węzła sanitarnego.   Wybraliśmy stajnię dla konia, czas zadbać o bezpieczeństwo prawne i zawrzeć stosowną umowę. Umowa o świadczenie usług pensjonatu dla konia jest umową nienazwaną czyli nieuregulowaną wprost w pr

UMOWA SPRZEDAŻY KONIA

Z dniem 1 stycznia 2023 r. istotnie zmieniły się zasady regulujące kwestie sprzedaży koni, w szczególności zasady odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedane zwierzę. Aktualnie sprzedawca konia ponosi względem kupującego odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (koń na gruncie prawa cywilnego traktowany jest jak rzecz ruchoma). Wada rzeczy sprzedanej polega na jej niezgodności z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli: 1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności sprawy, 2) nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca, 3) nie nadaje się do celu oznaczonego w umowie lub wynikającego z okoliczności jej zawarcia. Sprzedający odpowiada względem kupującego jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania konia kupującemu. Kupujący może wówczas żądać obniżenia ceny nabycia, a gdy wada jest istotna, może również odstąpić od umowy i żądać zwrotu uiszczonej ceny n