Przejdź do głównej zawartości

Co dalej z decyzją o rozbiórce budynku?

Otrzymałeś decyzję o rozbiórce - i co dalej ...?
 
Klienci Kancelarii zakupili siedlisko wiejskie obejmujące dom mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze z pierwszej połowy XX w., z zamiarem ich wyremontowania i osiedlenia się. Koleje życiowe spowodowały jednak, że pierwotne zamierzenie budowlane musiało zostać odłożone w czasie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę zabudowań i stwierdził, że ich stan techniczny jest na tyle zły, że zagraża życiu lub zdrowiu ludzi a ewentualny remont jest nieopłacalny. Mając na względzie ww. argumenty wydał decyzję o rozbiórce zabudowań siedliska i uporządkowanie terenu po zabudowaniach w wyznaczonym z decyzji terminie.
 
Nasza Kancelaria skutecznie złożyła odwołanie od ww. decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 
Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.W orzecznictwie sądowoadministracyjnym uznano, że zwrot „nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia”, o którym mowa w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, odnosi się nie tylko do obiektywnej niemożności przeprowadzenia remontu, odbudowy lub wykończenia, ale również do braku zamiaru właściciela doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z prawem. Ponadto sam fakt nieużytkowania budynku będącego w złym stanie technicznym nie może przesądzić o nakazaniu jego rozbiórki. Jeżeli istnieje techniczna możliwość doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z prawem a właściciel deklaruje zarówno chęć jak i możliwości wykonania prac naprawczych, organ nadzory winien umożliwić właścicielowi realizację zgłaszanego zamierzenia. Organ nadzoru budowlanego nie jest uprawniony do oceny ekonomicznych możliwości wykonania remontu przez właścicieli obiektu jak i opłacalności deklarowanego zamierzenia.
 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uwzględnił w całości argumenty podniesione w odwołaniu od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozbiórce i uchylił tę decyzję. Właściciele siedliska uzyskali zgodę na remont zabudowań siedliskowych zgodnie z przedstawioną we wniosku technologią.

 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Potrącenie należności alimentacyjnych

Zgodnie z treścią art. 498 i 499 kodeksu cywilnego jeżeli dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami a przedmiotem obu wierzytelnością są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku, wierzytelności te są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym, każda z tych osób może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Skutkiem potrącenia jest umorzenie potrącanych wierzytelności wzajemnie do wysokości wierzytelności niższej. Z możliwości uregulowanej przepisami art. 498 kodeksu cywilnego skorzystała Klientka naszej Kancelarii. Nasza Klientka uprawniona była do alimentów orzeczonych wyrokiem rozwodowym od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Były mąż nie wywiązywał się z nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego. W związku z powyższym wszczęto zostało i prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne. Komorni

Umowa pensjonatu dla konia

Mam już swojego konia i co dalej? ...   Jeżeli nie dysponujemy własną stajnią, należy wybrać dla niego ośrodek świadczący usługi pensjonatu. Poszukując właściwego ośrodka należy upewnić się czy będzie on dbać o dobrostan zwierzęcia i umożliwi mu zaspokojenie jego najbardziej podstawowych potrzeb. Na co więc zwrócić uwagę? - dobra stajnia powinna zapewnić: 1. Przestronny i czysty boks ze stałym dostępem konia do czystej wody, 2. Stały dostęp konia do paszy objętościowej (siano dobrej jakości, trawa w okresie wiosenno - letnim), 3. Duże pastwiska i padoki żeby zapewnić koniom niezbędna dawkę swobodnego ruchu, 4. Stado aby zaspokoić potrzeby społeczne koni oraz przestrzeń dla właściciela konia w postaci miejsca do przechowywania sprzętu i akcesoriów, zaplecza treningowego oraz węzła sanitarnego.   Wybraliśmy stajnię dla konia, czas zadbać o bezpieczeństwo prawne i zawrzeć stosowną umowę. Umowa o świadczenie usług pensjonatu dla konia jest umową nienazwaną czyli nieuregulowaną wprost w pr

UMOWA SPRZEDAŻY KONIA

Z dniem 1 stycznia 2023 r. istotnie zmieniły się zasady regulujące kwestie sprzedaży koni, w szczególności zasady odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedane zwierzę. Aktualnie sprzedawca konia ponosi względem kupującego odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (koń na gruncie prawa cywilnego traktowany jest jak rzecz ruchoma). Wada rzeczy sprzedanej polega na jej niezgodności z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli: 1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności sprawy, 2) nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca, 3) nie nadaje się do celu oznaczonego w umowie lub wynikającego z okoliczności jej zawarcia. Sprzedający odpowiada względem kupującego jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania konia kupującemu. Kupujący może wówczas żądać obniżenia ceny nabycia, a gdy wada jest istotna, może również odstąpić od umowy i żądać zwrotu uiszczonej ceny n