Przejdź do głównej zawartości

Wojna jako siła wyższa

W dniu 24 lutego 2022 r. obudziliśmy się w zupełnie nowej rzeczywistości. Inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz sankcję nałożone na Rosję przez kraje europejskie i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej doprowadziły do znacznego wzrostu cen m.in. paliw płynnych.

Do naszej Kancelarii zwrócili się przedsiębiorcy z branży transportowej, którzy w trzecim kwartale 2021 r. zawarli umowy o świadczenie usług w trybie zamówień publicznych. W obecnej sytuacji realizacja umów na warunkach cenowych określonych pod koniec 2021 r. wiąże się z powstaniem rażącej straty po stronie Wykonawcy. Należy jednocześnie podkreślić, że w większości przypadków umowy zawierane z Zamawiającym, w trybie zamówień publicznych, nie zawierały regulacji umożliwiających reakcję stron na dynamikę cen surowców czy też pojawieniem się problemów logistycznych m.in. związanych z odpływem pracowników ukraińskich. Ponadto umowy zawierały elementy zabezpieczające Zamawiających przed przedterminowym rozwiązaniem umowy w postaci kar umownych.

Czy w takiej sytuacji Wykonawcy zobowiązani będą do realizacji niekorzystnych dla nich kontraktów? - w naszej ocenie, nie ...

Nasza kancelaria podjęła próbę renegocjacji warunków umownych działając w oparciu o przepisy ogólne kodeksu cywilnego, tj.: art. 357.1. kc. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej stronie rażącą stratą, czego nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy (…), zgodnie z zasadami współżycia społecznego, można oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Uznaje się, iż nadzwyczajną zmianą stosunków jest działanie tzw. siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec. Wskazana regulacja znajduje więc zastosowanie wówczas, gdy pewne zjawiska wywołują taką zmianę stosunków, która nie mieści się w granicach zwykłego ryzyka kontraktowego.

Należy więc uznać, iż wybuch wojny w Ukrainie stanowi nadzwyczajną zmianę stosunków powodującą, iż dalsze realizowanie kontraktu na warunków określonych w umowie, będzie wiązało się z rażącą stratą po stronie Wykonawcy. Znaczny wzrost cen paliw płynnych spowodowało wzrost kosztów realizacji kontraktu. W przypadku usług transportowych cena paliwa stanowi ok. 75% wartości ceny ofertowej. Powyższe powoduje, że dalsza realizacja przedmiotu umowy według cen ofertowych będzie wiązała się z generowaniem rażącej straty.

Wybuch wojny w Ukrainie, w ocenie Wykonawcy, w ocenie naszej kancelarii, należy rozpatrywać w kategoriach nadzwyczajnych okolicznościach i siły wyższej. Nikt, w momencie podpisywania umowy, nie wiedział i nie miał możliwości przewidzenia agresji ze strony Rosji. Tym samym spełnione zostały przesłanki do podjęcia pomiędzy stronami negocjacji w zakresie zmiany ceny kontraktowej.

W przypadku odmowy uwzględnienia wniosku o zmianę ceny za świadczenie usług, w mojej ocenie można rozpatrywać jako uzasadnienie do rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wówczas Wykonawca zyskuje pewność, iż nie zostanie obciążony ewentualnymi karami umownymi.

Negocjacje jakie podjęliśmy z Zamawiającym doprowadziły do czasowej zmiany stawek za świadczenie usług transportowych dopasowanych do aktualnej ceny paliw płynnych. 
 

 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

UMOWA SPRZEDAŻY KONIA

Z dniem 1 stycznia 2023 r. istotnie zmieniły się zasady regulujące kwestie sprzedaży koni, w szczególności zasady odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedane zwierzę. Aktualnie sprzedawca konia ponosi względem kupującego odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (koń na gruncie prawa cywilnego traktowany jest jak rzecz ruchoma). Wada rzeczy sprzedanej polega na jej niezgodności z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli: 1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności sprawy, 2) nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca, 3) nie nadaje się do celu oznaczonego w umowie lub wynikającego z okoliczności jej zawarcia. Sprzedający odpowiada względem kupującego jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania konia kupującemu. Kupujący może wówczas żądać obniżenia ceny nabycia, a gdy wada jest istotna, może również odstąpić od umowy i żądać zwrotu uiszczonej ceny n

Potrącenie należności alimentacyjnych

Zgodnie z treścią art. 498 i 499 kodeksu cywilnego jeżeli dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami a przedmiotem obu wierzytelnością są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku, wierzytelności te są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym, każda z tych osób może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Skutkiem potrącenia jest umorzenie potrącanych wierzytelności wzajemnie do wysokości wierzytelności niższej. Z możliwości uregulowanej przepisami art. 498 kodeksu cywilnego skorzystała Klientka naszej Kancelarii. Nasza Klientka uprawniona była do alimentów orzeczonych wyrokiem rozwodowym od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Były mąż nie wywiązywał się z nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego. W związku z powyższym wszczęto zostało i prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne. Komorni